Tag: Sant Dyaneshwar

Musings: Ripples of Revathi

Lighthouse Sydney"] by Devadhwaney tuza saguna mhanu ki nirgun re saguna nirguna eku govindu re anumane na anumane na shruti neti neti mhanati govindu re tuz sthul mhanu ki sukshma re sthul sukshma eku govindu re tuz dhrishya mhanu ki…